Hlavná stránka


Fond Citibank

  logo Citi

Grantový program

Malé granty - Komunitný život a Finančné vzdelávanie 2014

pripravené v rámci Fondu Citibank Europe plc založeného v Komunitnej nadácii Bratislava

 

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky poskytuje prostredníctvom spolupráce s Komunitnou nadáciou Bratislava Malé granty v dvoch základných oblastiach: finančné vzdelávanie a komunitný život. Finančnú podporu do výšky 600 Eur poskytujeme projektom z celého Slovenska.

Aký je obsah programu Malé granty 2014?

 • Finančné vzdelávanie
  Podporu poskytujeme projektom realizovaným v oblasti finančného vzdelávania mladých ľudí a znevýhodnených skupín. Chceme im umožniť získať praktické informácie z oblasti účtovníctva, investovania, finančného manažmentu a podobne. Projekt je realizovaný kvalifikovanými učiteľmi, odborníkmi a pod. Projekt prináša či dopĺňa základné vzdelávanie alebo prípravu na stredoškolské či vysokoškolské štúdium.

 • Komunitný život

  Ponúkame priestor nápadom neziskových organizácií a aktívnych občanov na zlepšovanie podmienok a podporujeme projekty, ktoré sú prínosom pre určitú komunitu ľudí. Finančnú podporu poskytujeme projektom verejnoprospešného charakteru, ktoré riešia skutočné potreby komunity v danom regióne a sú realizovateľné pomocou dobrovoľnej práce čo najväčšieho počtu ľudí.

  Kto môže o grant žiadať?

O podporu projektov z oblasti finančného vzdelávania a komunitného života sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie, tzn. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, ale aj neformálne iniciatívy fyzických a právnických osôb, obce, spolky, zväzy, krúžky, školské organizácie a jednotlivci z celého Slovenska. V rámci obidvoch oblastí podpory je možné jedným žiadateľom predložiť len jednu žiadosť.

  Čo podporujeme?

Hlavne materiálne zabezpečenie nápadov. Iba v prípade ďalšieho výchovného dlhodobého konceptu podporíme položky ako nákup vybavenia, nábytku, bielej a čiernej techniky, náradia, výpočtovej techniky, športových a rekreačných potrieb.

  Čo nepodporujeme?

Mzdy, honoráre, odmeny, cestovné náklady, strava, ubytovanie, dlhodobé réžijné náklady (nájom, telefón,...)

  Základné podmienky programu:

 • projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením dobrovoľníkov a pod.,

 • predkladateľ má mať jasne určené ciele, aktivity, časový plán a rozpočet,

 • žiadateľ musí riadne vyplniť elektronický formulár žiadosti k termínu uzávierky grantového programu - 15. 5. 2014

 • projekt je potrebné pred odovzdaním konzultovať s koordinátorkou projektu Danielou Danihelovou (daniela@knb.sk), aby spĺňal formálne kvality (zrozumiteľnosť projektu, obsahovosť všetkých potrebných informácií, reálny rozpočet a pod.),

 • najvyššia žiadaná suma je 600 €,

 • z programu nie je možné podporiť projekty, ktorých realizácia začala pred podaním žiadosti,

 • projekt musí byť realizovaný komunitou ľudí, ktorí ho robia dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu

 • je možné podporiť iba projekt, ktorý sa ešte o podporu z programu Citibank Europe plc neuchádzal (a nie je ani obmenou predchádzajúceho)

Formulár žiadosti:

Žiadosti sa podávajú naa vyplnenom formulári, ktorý Vám na požiadanie pošleme mailom. Stačí napísať na adresu daniela@knb.sk  Takto aspoň o Vás budeme vedieť, že máte záujem zapojiť sa : ).
V deň uzávierky 15. 5. 2014 už formulár posielať nebudeme.

Harmonogram grantovej výzvy:

31. 3. 2014 - zverejnenie grantovej výzvy na stránkach Komunitnej nadácie Bratislava,

15. 5. 2014 do 12,00 - uzávierka grantovej výzvy (v deň uzávierky nie je možné projekt konzultovať)

6. 6. 2014 - zverejnenie výsledkov

počas júna 2014 - podpisovanie darovacích zmlúv a posielanie 1. splátok

jún až október 2014 - realizácia projektov

do 31. 10. 2014 - vyúčtovanie projektov

 

Projekty posudzujeme na základe vopred stanovených kritérií:

 • Podpora finančného vzdelávania:
  -
  kvalita, presvedčivosť a realizovateľnosť projektu
  - projekt má priamy dopad na kvalitu vzdelávania, obohacuje vyučovanie, vytvára inšpirujúce a tvorivé prostredie, inovuje učebnú metodológiu
  - projekt má praktický charakter, umožňuje kontakt s realitou
  - plánované aktivity sú pre cieľovú skupinu atraktívne
  - projekt je dostatočne personálne a odborne zabezpečený
  - rozpočet je efektívny a primeraný k realizovaným aktivitám

 • Podpora komunitného života:
  - kvalita, presvedčivosť a realizovateľnosť projektu
  - atraktívnosť plánovaných aktivít pre daný región, komunitu či znevýhodnenú skupinu ľudí
  - projekt zodpovedá potrebám danej komunity a prispieva k rozvoju regiónu
  - prínosom projektu je konkrétna zmena, zlepšenie kvality života
  - projekt realizuje aktívna skupina z komunity, nielen jednotlivec
  - množstvo aktívne zapojených ľudí, množstvo ľudí, ktorí budú mať z projektu prospech
  - miera spolupráce so samosprávou a miestnymi organizáciami či neformálnymi skupinami dobrovoľníkov

Proces posudzovania

1. Programová koordinátorka posudzuje technické kritériá, kompletnosť žiadostí a konzultuje prípravu projektov.
2. Komunitný výbor, zložený zo zamestnancov Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, posudzuje obsahovú stránku, uskutočniteľnosť a efektívnosť predložených projektov a rozhoduje o udelení podpory.
3. Správna rada Komunitnej nadácie Bratislava rozhoduje o podpore projektov na základe rozhodnutia Komunitného posudzovacieho výboru Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Vyúčtovanie projektu:

Grant sa bude posielať v dvoch splátkach. Po vyúčtovaní 100% grantu sa posiela 2. splátka. Podmienky budú uvedené v darovacej zmluve. Vyúčtovanie projektov 1. kola je potrebné odovzdať najneskôr do konca októbra 2014.

Pri spracovaní žiadosti sa, prosím, pridržiavajte formulára. Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní žiadosti Vám poskytneme emailom na daniela@knb.sk.
Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk