Hlavná stránka


Fond Táne Rosovej

erb_stare_mestoFond Táne Rosovej založila v Komunitnej nadácii Bratislava Táňa Rosová, starostka Starého mesta. Finančnými darmi, ktoré doň pravidelne vkladá, podporuje komunitné projekty v Starom meste. Tie majú za cieľ skvalitňovať život Bratislavčanov, Staromešťanov či návštevníkov Starého mesta rôznymi aktivitami. „Fond poskytuje granty pre organizácie, neformálne skupiny občanov a jednotlivcov, ktorí chcú akoukoľvek formou zveľadiť Staré Mesto a pomôcť jeho rozvoju,“ povedala Táňa Rosová.

Kto môže žiadať o grant z Fondu Táne Rosovej?
- organizácie (neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie, účelové zariadenia cirkví, iné verejno-prospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania)
- neformálne skupiny občanov
- jednotlivci

Cieľová skupina – pre koho je projekt určený?
- Bratislavčania, obyvatelia a návštevníci Starého mesta bez rozdielu veku (deti, mládež, dospelí, rodiny s deťmi, seniori)

Priestorové vymedzenie projektu:
- realizácia projektu a jeho aktivít sa koná na území mestskej časti Bratislava – Staré mesto

Oblasti podpory:
- verejnoprospešné a komunitné projekty v rôznej oblasti (kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít, pomoc ľuďom v núdzi alebo znevýhodneným občanom, ochrana a tvorba životného prostredia...)

Maximálna výška podpory projektu:
- 1 000 €

Grant je určený na materiálne zabezpečenie konkrétneho projektu:
- spotrebný a tvorivý materiál, stavebný materiál, športové potreby, učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky...
- prenájom sály, aparatúry, projektora na konkrétnu aktivitu, akciu, podujatie -
služby – tlač materiálov, odvoz odpadu...
- honoráre max. do výšky 20 % zo žiadanej sumy (lektori, odborníci, účinkujúci...)
- občerstvenie (max. do výšky 10 % zo žiadanej sumy)
Z grantu nie je možné hradiť:
- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie, mzdové a komunikačné náklady)
- spätné financovanie projektov, aktivít

Uzávierka prijímania projektov a časový harmonogram:
- Ľutujeme, momentálne nie je otvorené žiadne grantové kolo z tohoto fondu. Posledné grantové kolo malo uzávierku 31. apríla 2011.
- Apríl – rozhodnutie o podpore projektov, informovanie podporených žiadateľov
- Máj – september 2011 – realizácia projektových aktivít
- 30. september 2011 – predloženie záverečnej správy z projektu a vyúčtovania grantu

Kritériá hodnotenia projektov:
- prínos pre Mestskú časť Bratislava – Staré mesto
- verejnoprospešnosť
- realizovateľnosť
- dlhodobý efekt

Proces hodnotenia projektov:
V priebehu apríla skontroluje Komunitná nadácia Bratislava kompletnosť žiadostí, posúdi splnenie grantových kritérií. Táňa Rosová, zakladateľka Fondu Táne Rosovej, starostka Starého mesta spolu s hodnotiacou komisiou rozhodne o pridelení grantov vybraným projektom. Vybrané projekty následne posúdi Správna rada Komunitnej nadácie Bratislava. O výsledkoch hodnotenie budeme všetkých žiadateľov informovať emailom alebo telefonicky.

Proces poskytnutia grantu:
Darovacie zmluvy medzi Komunitnou nadáciou Bratislava a obdarovanými organizáciami či osobami uzavrieme po schválení projektov Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý obdarovaným v dvoch splátkach. Po podpise darovacej zmluvy oboma stranami poskytne nadácia obdarovanému 80 % z daru. Zvyšných 20 % z daru poskytne nadácia obdarovanému po predložení záverečnej správy z realizácie projektu a riadneho finančného vyúčtovania plnej sumy daru. Záverečnú správu a vyúčtovanie plnej sumy grantu je potrebné predložiť do 30. septembra 2011. Pri spracovaní záverečnej správy z projektu, prosíme, použite tento formulár. Zahŕňa všetky potrebné inštrukcie, ako správu a vyúčtovanie pripraviť.

Monitoring projektov:
Ak budete realizovať podporený projekt, informujte nás prosím telefonicky alebo emailom o plánovaných aktivitách. Pani starostka vás rada osobne navštívi a povzbudí pri Vašej práci pre Staré mesto. Informovaním verejnosti tak spoločne môžeme inšpirovať aj ďalších Bratislavčanov.

Grantový formulár na stiahnutie

Kontaktná adresa:
Komunitná nadácia Bratislava
Fond Táne Rosovej
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk