Hlavná stránka


Fond Citibank - zamestnanecký program

Citi Fitness Challenge 2016

Tešíme sa, že dlhoročná spolupráca Komunitnej nadácie Bratislava so spoločnosťou Citibank pokračuje. Opäť môžeme ponúknuť šancu pre združenia a neformálne skupiny ľudí na realizáciu
ich zmysluplných projektov. Od roku 2002 bolo vďaka Citibank podporených už 520 skvelých aktivít.
 

Minulý rok prišli zamestnanci Citibank  s veľmi zaujímavým nápadom – pomôcť komunitne ladeným aktivitám a zároveň niečo urobiť pre svoj zdravý životný štýl – to všetko v športovom duchu : ) A keďže celá myšlienka. Skelé letné športovanie a aj 8 podporených projektov po celom Slovensku bolo úspešných, tešíme sa, že tu máme pokračovanie. 

V aktuálnej grantovej výzve najprv zamestnanci vyberú do užšieho kola niekoľko najkvalitnejších projektov.

Jednotlivé nominované projekty potom podporia svojimi rôznorodými športovými aktivitami.

Čím viac bodov pre jednotlivé projekty zamestnanci „vyšportujú“, tým väčšiu finančnú čiastku vybraný zmysluplný a pre spoločnosť prínosný projekt získa – a to až do výšky 100 žiadanej sumy.

K finančnej pomoci tak pribudne aj pomoc fyzická – vybehané, vybicyklované či vyplávané prostriedky budú určite dobrou investíciou na strane Vás - žiadateľov ako aj na strane darcov – ľudí zo spoločnosti Citibank.

Už teraz, pred štartom, všetkým ďakujeme a prajeme veľa radosti a vyrtvalosti.

Témou predkladaných projektov je finančné vzdelávanie a komunitné aktivity.

Termín uzávierky je 30. júna 2016 o 13 hod.

Podmienky nájdete v nasledujúcich riadkoch. 

* * *

INFORMÁCIE DÔLEŽITÉ PRE ODPORÚČANÉ ORGANIZÁCIE,
PRE PREDKLADATEĽOV PROJEKTU

 Kto môže žiadať o grant:

ñ mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičný fond)

ñ školy a samosprávy

ñ neformálne skupiny ľudí (min. 3-členné skupiny)

ñ pôsobiace v rôznych kútoch Slovenska

Cieľové skupiny, pre koho bude projekt určený?

ñ deti a mládež,

ñ rodiny s deťmi,

ñ skupiny obyvateľov s rôznym znevýhodnením,

ñ seniori

 Oblasti podpory:

ñ podpora mimovládnych organizácií poskytujúcich sociálnu pomoc (pomáhajúcich znevýhodneným, ľuďom s postihnutím)

ñ projekty ochrany a tvorby životného prostredia (obnova verejných priestranstiev...)

ñ podpora vzdelávania cieľových skupín programu

ñ podpora športu cieľových skupín programu

ñ projekty zachovania kultúrnych hodnôt (obnova kultúrnych pamiatok, umelecké aktivity...)

ñ ochrana a podpora zdravia

ñ ochrana ľudských práv

Výška grantu a jeho použitie:

Každý projekt spĺňajúci grantové podmienky môže získať grant, maximálne do výšky 600 €.

Tento rok je možné v grantovom programe Citi Fitness Challenge rozdeliť vďaka 2% asignácii sumu 8 375 €.

O podporení príp. nepodporení konkrétneho projektu rozhodne komunitný výbor banky.
Takisto komunitný výbor banky stanoví presnú výšku grantu pri hodnotení projektov.

Grant je určený výhradne na konkrétne materiálne zabezpečenie verejnoprospešných projektov – didaktické učebné pomôcky, knihy, materiál potrebný na obnovu
či zariadenie vnútorných či priestorov, športové a umelecké potreby, tvorivý materiál...

Grant sa nedá použiť na mzdy a honoráre a režijné náklady (nájomné, komunikačné náklady...) spojené s chodom organizácie.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant a konzultácie:

Žiadosť - vyplnený formulár je potrebné predložiť do 30. júna 2016 do 13 hod. v elektronickej forme.

* * *

Konzultácia Vašej žiadosti pred jej predložením je povinná. Je možné ju uskutočniť od 24. júna 2016.
Zaslanie formulára - žiadosti - na vyplnenie, bližšie informácie a akúkoľvek pomoc pri spracovaní žiadosti Vám od uverejneného dátumu až do uzávierky poskytne Daniela Danihelová z Komunitnej nadácie Bratislava telefonicky 0917 517 268 alebo emailom
daniela@knb.sk
Dovtedy si môžete Váš projekt premyslieť a potom to už hravo doladíme. 
 


Hodnotenie projektov:

Po prijatí projektov prebehne kontrola kompletnosti projektových žiadostí a splnenia podmienok programu, Komunitný výbor Citibank Europe plc posúdi obsahovú stránku projektu a rozhodne o výške prideleného grantu s ohľadom na vyšportovanú pomoc zapojených zamestnancov. V poslednej fáze správna rada Komunitnej nadácie Bratislava schváli podporu projektov. 

O výsledkoch hodnotenia projektov bude obdarované subjekty informovať Komunitná nadácia Bratislava emailom alebo telefonicky.

Hodnotené budú tieto kritériá:

1. kvalita, presvedčivosť a realizovateľnosť projektu

2. prínos projektu - konkrétna zmena, zlepšenie kvality života cieľovej skupiny

3. projekt jasne popisuje aktivity, časový harmonogram a očakávané výsledky

4. plánované aktivity zodpovedajú potrebám a sú atraktívne pre cieľovú skupinu

5. projekt má dobrovoľnícky charakter

6. efektívny rozpočet, primeraný k realizovaným aktivitám

Podmienky poskytnutia grantu:

Darovaciu zmluvu uzavrie Komunitná nadácia Bratislava priamo s podporeným subjektom, organizáciou, nie so zamestnancom banky. Dar bude obdarovaným poskytnutý v dvoch splátkach. Po podpise darovacej zmluvy oboma stranami poskytne nadácia obdarovanému 80% daru, zvyšných 20% poskytne obdarovanému po predložení záverečnej správy
z realizácie projektu a riadneho finančného vyúčtovania plnej sumy daru. Darovacia zmluva obsahuje spôsob vyúčtovania projektu a zaslania splátok na účet obdarovaného.

Časový harmonogram:

24. – 30. júna 2016

konzultácie projektov so zamestnancami a s predkladateľmi projektov

30. júna 2016             do 13.00 hod.

uzávierka prijímania projektov

do 31. Augusta 2016

Citi Fitness Challenfe kampaň – všetci športujú : )

9. septembra 2016     

vyhodnotenie odporučených projektov

čo najskôr                
po uzávierke

príprava a podpis darovacích zmlúv, poslanie prvých splátok daru

september 2016 – november 2016

realizácia projektov

30. novembera 2016

posledný možný termín na predloženie záverečnej správy
a finančné vyúčtovanie daru, následné poukázanie druhej splátky

 

Prajeme Vám veľa šťastia a krásne dni R

Komunitná nadácia Bratislava

 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk