Hlavná stránka


Politika konfliktu záujmov

1) Členovia Správnej rady Komunitnej nadácie Bratislava, im blízke osoby ako aj organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadat o grant od Komunitnej nadácie Bratislava.

2) Členovia Správnej rady Komunitnej nadácie Bratislava, zamestnanci a iní trvalí pracovníci Komunitnej nadácie Bratislava nesmú mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov a to v žiadnej fáze projektu.

3) Zamestnanci a ini trvalí pracovníci, členovia Správnej rady, členovia poradných vyborov programov, a im blízke osoby Komunitnej nadácie Bratislava, ktorí sú:
a) dobrovoľnými členmi inej MVO alebo
b) členmi správnych orgánov inej MVO a zároveň
c) nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených Komunitnou nadáciou Bratislava pre tieto organizácie sa nenachádzaju v konflikte záujmov v Komunitnej nadácií Bratislava.
V prípade, že sa tieto MVO uchádzajú o grant, sú povinné o tejto skutočnosti informovať príslušné rozhodovacie fórum a na rozhodovaní sa v tomto prípade nepodieľajú.

Poznámky: Pod pojmom blízka osoba sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.
Pod pojmom "pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah" sa rozumie vzťah založený pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti (vo všetkých prípadoch sa má na mysli trvalý vzťah).
Pod pojmom "dodávatelia služieb" na základe zmluvy sa rozumie výkon činnosti na základe mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod. Podobne ako v predchádzajucom bode sa ma na mysli trvalý vzťah.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk