Hlavná stránka


Poďme spolu, podporíme našu školu

Pod týmto názvom sme spolu so spoločnosťou Citibank Europe plc. v rokoch 2002 - 2006 realizovali projekt, ktorý si vyslúžil prívlastky rozvojový a inšpirujúci. Bol určený pre bratislavské základné školy. Na jednej strane sme s ním chceli osloviť Bratislavčanov, aby viac darovávali a na druhej strane motivovať školy, aby začali riešiť svoju neľahkú finančnú situáciu vlastnými silami - aktívne začali oslovovať svojich bývalých žiakov, rodičov, Bratislavčanov a získali si "priateľov".

Každá škola, ktorá sa rozhodla zapojiť do projektu má záujem získavať aktívne finančné prostriedky na všeobecnú podporu vlastných vzdelávacích aktivít. Získané finančné prostriedky školy poukazovali do vlastného nadačného fondu založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Fond niesol názov školy a slúžil výlučne na prijímanie darov. Každý mesiac bolo šesť základných škôl, ktoré vyvinuli najviac úsilia a získali najviac darov, ocenených finančnými (motivačnými) grantmi vo výške od 5 000 Sk do 15 000 Sk. Výsledky boli pravidelne uverejňované na www stránke, v Bratislavských novinách a v denníku SME.

Ciele projektu:

- priblížiť žiakom bratislavských základných škôl myšlienku darcovstva
a vytvárať u nich vzťah k svojej škole,
- osloviť bývalých žiakov, aby podporili svoju školu ako aj jej súčasných žiakov,
- oživiť u Bratislavčanov spomienky na ich základnú školu, posilniť u nich pocit spolupatričnosti s ňou a vzbudiť u nich záujem o zlepšenie jej súčasného stavu.

Ako sme začínali

Projekt "Poďme spolu, podporíme našu školu" bol po prvýkrát realizovaný v školskom roku 2002/03. Zapojilo sa do neho 20 bratislavských základných škôl, ktoré navštevovalo 7 548 žiakov. V období trvania projektu vyzbierali zapojené školy 1 233 292 Sk. Priemerný dar na jedného žiaka predstavoval 164 Sk. Vďaka spoločnosti Citi si 9 najúspešnejších škôl rozdelilo finančný dar 300 000 Sk.

Na školách sa objavili nové učebné pomôcky, tlačiarne, počítače, na špeciálnych školách nové rehabilitačné pomôcky.

Do druhého ročníka projektu, ktorý prebiehal v školskom roku 2003/04 sa zapojilo 29 základných škôl. Každý mesiac sa školy uchádzali o finančnú prémiu 43 000 Sk. Táto bola vždy rozdelená medzi 6 najúspešnejších škôl. Až 17 školám sa podarilo získať jednu prípadne viac finančných prémií. Pre vlastné aktivity si školy vyzbierali 1 211 261 Sk. Výsledky boli pravidelne uverejňované v Bratislavských novinách a v denníku SME. Vo februári vyšla v Bratislavských novinách celostranová príloha, kde nadácia informovala o projekte i zapojených školách.

Tretí ročník prebehol v školskom roku 2004/05. O finančné odmeny sa uchádzalo 34 základných škôl, ktoré navštevovalo 11 606 žiakov. Školy pre seba získali 974 999 Sk. Opäť si každý mesiac 6 najúspešnejších škôl rozdelilo 43 000 Sk. Až 15-tim rôznym školám sa ušla niektorá z finančných prémii. Okrem toho bolo 5 škôl odmenených špeciálnym finančným darom za kreatívne získavanie podpory pre svoju školu v celkovej sume 40 000 Sk. Reportáže o projekte odzneli aj v rádiu Regina, Slovenskom rozhlase, Slovenskej a Ružinovskej televízii. Vo februári vyšla celostranová príloha v Bratislavských a Staromestských novinách, kde nadácia informovala o projekte i zapojených školách. Počas trvania projektu vychádzal každý mesiac zoznam zapojených škôl a ich aktuálne poradie v Bratislavských novinách i Denníku SME.

Výsledky posledného ročníka

Celková suma pre finančné odmeny od spoločnosti Citibank Europe Plc. bola v školskom roku 2006/2007 364 000 Sk. Zapojilo sa 34 škôl, školy získali 1 458 912 Sk a priemerný dar na jedného žiaka bol 136 Sk. Zapojené školy navšetvuje spolu 10 735 žiakov.

Finančné dary školy použijú na vlastné vzdelávacie aktivity a spríjemnenie prostredia.

ĎAKUJEME SPOLOČNOSTI CITIBANK EUROPE PLC. A VŠETKÝM DARCOM - JEDNOTLIVCOM I ORGANIZÁCIÁM, KTORÍ DAROVALI V ŠKOLSKÝCH ROKOCH 2002-2006 DAR NIEKTOREJ ZO ŠKÔL.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk