Hlavná stránka


Výsledky hodnotenia Malých grantov pre rok 2012

  logo citi

Grantový program

Malé granty - Komunitný život a Finančné vzdelávanie  2012

sa realizuje v rámci Fondu Citibank založeného v Komunitnej nadácii Bratislava

 

Spoločnosť Citibank Europe plc. aj v tomto roku ponúklo aktívnej občianskej spoločnosti grantovú výzvu s názvom Malé granty v dvoch oblastiach: Komunitný život a Finančné vzdelávanie.  Na regranting ponúkli približne 10 tisíc eur. V oblasti komunitného života im prišlo 54 žiadostí a vo finančnom vzdelávaní 3. Výsledky hodnotenia, ktoré vzišli z náročného zohľadňovania podmienok uverejnených vo výzve, prinášajú 15 zaujímavých nápadov pre celé Slovensko.

 

Komunitný život - Malé granty 2012 - Fond Citibank

 

1. Kreatívna dielňa - Centrum Slniečko, n.o.

lokalita: Nitra
Posilniť prácu s obeťami domáceho násilia inovatívnymi metódami. Ide o materiál do tvorivých dielní pre 30 klientov.

schválená suma: 797,01 Eur

2. Hľadanie minulosti - Školské stredisko záujmovej činnosti

lokalita: Belá - Žilinský kraj
Materiálne zabezpečenie fotografickej dielne pre deti a obyvateľov obce Belá. Fotoaparát bude slúžiť ako prostriedok na spoznávanie minulosti, zdieľanie spomienok medzi generáciami vo forme besied a výstavy.
schválená podpora: 740 Eur

3. Oživme dopravné ihrisko - Svet ticha

lokalita: Bratislavy III
Oživenie detského dopravného ihriska, ktoré bolo dané do prevádzky pred tridsiatimi rokmi. Ihrisko bude slúžiť nielen sluchovo a rečovo postihnutým klientom, ale ho budú môcť navštevovať deti z bratislavských škôl. Popri oprave dopravného ihriska vzniknú i pracovné listy z dopravnej výchovy,   na ktorých sa budú testovať vedomosti získané praktickými zručnosťami. V projekte boli podporené položky ako náradie na rekonštrukciu, farby, stojany na bicykle.

schválená podpora: 799 Eur

4. Rekondično-integračný pobyt pre rodiny so zdravotne postihnutými Slovensko 2012 - Aktívny vozík, občianske združenie

lokalita: Krpáčovo
Materiálna podpora tvorivých dielní pre 75 osôb na niekoľko výtvarných techník a činností: korálkovanie, modelovanie, maľovanie a vstupné do plavárne pre účastníkov pobytu.
schválená podpora: 748,51 Eur

5. Deň rodiny - Občianske združenie Ain Karim

lokalita: Šamorín
Cieľovou skupinu OZ Ain Karim sú deti, mladí, dospelí, rodiny a jednotlivci, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi a krízovej životnej situácií, trestané osoby vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody. Medzi podporenými položkami je materiál (pastelky, fixy, farebné papiere, výkresy a farebné výkresy, lepidlá, temperové farby, modelovacia hlina, gumenné obrusy na stoly) - potrebné pre tvorivé workshopy, ktoré budú prebiehať počas Dňa rodiny pre deti a pre rodiny s deťmi. Ďalej prenájom nafukovacieho hradu a šmýkalky a tlač letákov.
schválená suma:  800 Eur

6. Aj nábrežie Malého Dunaja bude čisté - Vrakunská beseda

lokalita: Bratislava - Vrakuňa
Žiadatelia získali prostriedky na propagáciu akcie na čistenie brehov Malého Dunaja a na prenájom 2 kontajnerov a na nákup vriec a rukavíc.
schválená suma: 756,6 Eur

7. Komunita zachraňuje hrad - Novum castrum

lokalita: Hanigovce
Záchranárske náradie na konzervovanie a statické zabezpečenie najviac ohrozených častí objektu Národnej kultúrnej pamiatky Hanigovského hradu, tak aby táto pamiatka sa stala bezpečnou pre svojich návštevníkov a zachovala sa pre budúce generácie.
schválená suma: 435,94 Eur

8. Od divokej skládky k parku - Zorica - združenie občanov Radobica

lokalita: Radobica
Hlavným cieľom projektu je vybudovať zo zanedbaného a odpadom znečisteného priestoru malý obecný park s lavičkami, prístreškom a malým športovým ihriskom, ktorý bude slúžiť ako miesto stretávania. Grant bude použitý na nákup lavičiek, košov, výsadbového materiálu.
schválená suma: 400 Eur

9. Kardiotábor a kardiovíkendovka Klubu Detskej Nádeje 2012 - Klub Detskej Nádeje          

lokalita: Liptovská Osada Pružina
Výtvarný materiál pre tvorivé dielne detského letného tábora pre deti s kardiologickými ochoreniami a jarnej víkendovej akcie. Predpokladaný počet účastníkov na oboch podujatiach spolu je: cca 60 - 70 detí, ktoré majú pobyt zadarmo, 15 vedúcich - dobrovoľníkov a 1 lekár - detský kardiológ.
schválená suma: 700 Eur

10. Park hrania a oddychu - PHO - Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

lokalita: Modra, Vajanského ulica
Dobrovoľníci z Modry menia nezaujímavé ihrisko na nový mestský priestor pre všetky generácie: Park hrania a oddychu. V ďalšej etape sa plánuje dobrovoľnícky vybudovať 10 gabionových košov - lavičiek, ktoré poslúžia na sedenie, ako bezpečnostná bariéra a rozdeľovací prvok medzi zónami predmetného územia. Dar bude použitá na nákup dreva, ocele, spojovacieho materiálu, náterových hmôt a spracovanie ocele.
schválená suma: 794,11 Eur

11. 4. ročník Cedron beach cupu - Cedron klub

lokalita: Mojmírovce
Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne a kvality 4. ročníka Cedron beach cupu - turnaja v plážovom volejbale nielen pre hráčov pochádzajúcich zo 7 obcí regiónu Cedron, ale aj širšieho okolia mesta Nitra. Rozpočet pokrýva prenájom ihrísk, lôpt, minerálnej vody a cien.
schválená suma: 393,3 Eur

12. Olympiáda škôlkárov 2012 - Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Materská škola Óvoda

lokalita: Kráľovský Chlmec
Zámerom projektu je organizovanie olympiády pre škôlkárov v rámci oslavy Medzinárodného dňa detí a pri tejto príležitosti chcú pre škôlku zabezpečiť športové potreby (lopty, prilby, bicykle, rakety,...)
schválená suma: 250 Eur

13. Replika zrubu z doby bronzovej v Nižnej Myšli - Collegium Myssle - Klub priateľov archeologického výskumu v Nižnej Myšl

lokalita: Nižná Myšľa okres Košice-okolie, poloha Várhegy
Vybudovanie repliky zrubu-príbytku z doby bronzovej podľa výsledkov archeologického výskumu na lokalite Várhegy v Nižnej Myšli. Daný objekt bude súčasťou muzeálnej expozície archeologického skanzenu MYSSLE na mieste vykopávok. Priblíži bytovú kultúru našich dávnych predkov a bude doplnením pre návštevníkov miestneho múzea a archeologických vykopávok. Z grantu je financovaná časť nákupu dreva pre túto stavbu.
schválená suma:  800 Eur

14. Vrchárska pieseň Romana Malatinca z Podpoľania - OZ Javorina

lokalita: Korytárky
Peniaze budú použité na výrobu zvukového záznamu za účelom zachovania nahrávky vrchárskych piesní.
schválená suma: 800 Eur

Finančné vzdelávanie - Malé granty 2012 - Fond Citibank

 

1. Škola financií - SOCEDU - Social education

lokalita: Košice
Projektom chce žiadateľ u klientov prispieť k vybudovaniu finančnej gramotnosti a predísť tak problémom, ktoré sú zapríčinené nedostatočnou znalosťou v oblasti financií. Prostredníctvom tréningu získajú vedomosti ako správne pracovať s finančnou hotovosťou, rozložiť financie na obdobie reálnej spotreby 1 mesiac, ale aj porozumieť dlhodobému plánovaniu, aby tak získali a nadobudli hodnotnejšie veci, ako napr. práčka, či nová chladnička. Z grantu sa bude financovať tlač brožúry a jej preklad, ktorý zabezpečia azylanti.
schválená suma: 792 Eur

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk